Algemene voorwaarden CuteDutch

Versie: 20 maart 2022

1. Definities
1. Ondernemer, CuteDutch, tevens h.o.d.n. Shop My Krissie Dolls, gevestigd te Stolwijk onder KvK-nummer 63281317.
2. Klant: iedere (rechts)persoon die een dienst of product afneemt bij CuteDutch.
3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6. Dag: kalenderdag.
7. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
9. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Ondernemer en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Ondernemer en Klant, en waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. Hierna ook: “overeenkomst”.

2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle overeenkomsten waarbij CuteDutch als Ondernemer optreedt, evenals op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zodanige wijze aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3. Wanneer lid 2 van dit artikel redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal Ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar van deze voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of andere wijze zullen worden toegezonden.

3. Aanbod
1. Het aanbod bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden producten.
2. Afbeeldingen in de webshop zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Klant dient echter wel rekening te houden dat kleuren in de werkelijkheid lichtelijk kunnen verschillen dan afgebeeld op een monitor.
3. De voorwaarden en een eventuele beperkte termijn van het aanbod worden aan Klant kenbaar gemaakt.
4. Als Klant een aanbod niet binnen een geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.

4. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
2. Ondernemer stuurt Klant na aanvaarding zo spoedig mogelijk een bevestiging van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan Klant de overeenkomst ontbinden.
3. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk overeengekomen.

5. Prijzen
1. Alle prijzen die Ondernemer hanteert, zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
2. Ondernemer is gerechtigd haar prijzen te wijzigen voordat een overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Ondernemer is na totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd haar prijzen te verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

6. Betaling
1. Betaling geschiedt per direct of achteraf via de aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Gebruikt Klant een betalingsmogelijkheid waarbij achteraf wordt betaald, dan gelden de voorwaarden van deze betalingsmogelijkheid.
3. De vergoeding die Ondernemer aan Klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Ondernemer.
4. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Ondernemer in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze termijn, is Klant tevens de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

7. Levering
1. Ondernemer levert de producten binnen de levertermijn vermeld op de website.
2. Voldoet Ondernemer niet aan de levertermijn, dan dient Klant Ondernemer een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoet Ondernemer niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan is Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste plaats van levering.

8. Herroepingsrecht
1. Klanten die Consument zijn, zijn gerechtigd de overeenkomst binnen een bedenktijd van 30 dagen te herroepen.
2. Het herroepingsrecht is volledig uitgesloten voor Zakelijke klanten.
3. Consument heeft geen herroepingsrecht indien het aanbod volledig bestaat uit digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, en voor zover de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van Consument, en Consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
4. De bedenktijd gaat in op de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
5. Wanneer Consument meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop Consument of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.
6. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Ondernemer.
7. Ondernemer stuurt na melding van herroeping de Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
8. Ondernemer vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, met inbegrip van leveringskosten, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Klant de herroeping meldt.
9. Ondernemer maakt voor betalingen bedoeld in lid 8 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.
10. Ondernemer is bij terugbetaling zoals genoemd in lid 8 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Ondernemer aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen.
11. Consument zendt zo snel mogelijk het product of de producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.
12. Consument dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.
13. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
14. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

9. Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktijd
1. Klant zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. HIj zal het product slechts uitpakken of gebruiken op zo’n manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
2. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan genoemd in lid 1.
3. Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

10. Cadeaukaarten, kortingscodes en giften
1. Cadeaukaarten zijn alleen inwisselbaar bij CuteDutch.
2. Cadeaukaarten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.
3. Een cadeaukaart kan meerdere keren gebruikt worden, totdat het bedrag dat er op staat op is.
4. Kortingscodes zijn 1 jaar geldig, tenzij anders aangegeven.
5. Per bestelling kan er één kortingscode worden ingewisseld.
6. Combineren van (meerdere) kortingscodes en/of (meerdere) cadeaukaarten is niet mogelijk.
7. Cadeaukaarten en kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht verrekend worden.
8. In geval dat Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komt een kortingscode die gebruikt is voor deze product(en), te vervallen.
9 In het geval dat Klant bij besteding van een bepaald bedrag een gift krijgt en Klant de volledige overeenkomst herroept, dan dient Klant de gift ook terug te sturen.
10. In het geval dat Klant bij besteding van een bepaald bedrag een gift krijgt, dan vervalt het recht op deze gift wanneer Klant deze zelf uit zijn winkelwagentje weghaalt, tenzij anders overeengekomen.

11. Nakoming & non-conformiteit
1. Het afgeleverde product dient aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien deze, mede gelet op de aard van het product en de mededelingen die Ondernemer over het product heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die Klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten.
3. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst als er een ander product dan overeengekomen is geleverd of het afgeleverde in getal, maat of gewicht afwijkt.
4. Klant kan zich niet beroepen op dat het product niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.
5. Haak- en breipakketten zijn uiterst zorgvuldig getest alvorens ze verkocht worden. Ze zijn berekend op normaal gebruik op grond van de afmetingen van het meegeleverde patroon, inclusief een marge van maximaal 20%. Klant kan daarom geen beroep doen op non-conformiteit van deze pakketten, tenzij Klant duidelijk heeft bewezen dat een pakket non-conform is.
6. In geval van non-conformiteit heeft Klant alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor Ondernemer.
7. In geval van non-conformiteit heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ondernemer de overeenkomst niet meer kan nakomen, of de prijs door Ondernemer te laten verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.
8. Klant kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

12. Intellectueel eigendom
1. Ondernemer behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht op de door haar vervaardigde werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de door haar uitgegeven boeken.
2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer de door Ondernemer vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

13. Overmacht
1. Ondernemer is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, en, toeleveringsbedrijven die contractuele verplichtingen met Ondernemer niet kunnen nakomen, tenzij laatstgenoemde aan Ondernemer te wijten is.
3. In geval van overmacht, wordt Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk door Ondernemer op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
4. In geval van overmacht is Ondernemer niet tot vergoeding van schade gehouden.
5. In geval van overmacht heeft Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

14. Overige bepalingen
1. Op de rechtsverhouding tussen Ondernemer en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Ondernemer is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Ondernemer zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.
4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Ondernemer, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.